www.gxgs.net > 亦可以组什么词语

亦可以组什么词语

亦何、 亦许、 亦世、 无亦、 不亦、 亦然、 而亦、 亦发、 抑亦、 亦且、 亦复、 意亦、 亦前、 亦声、 亦都护、 亦复如是、 人云亦云、 亦步亦趋、 盗亦有道、 亦趋亦步、 教亦多术、 亦庄亦谐、 是亦因彼、 不亦善夫、 不亦乐乎

亦庄亦谐yì zhuāng yì xié 形容既严肃又风趣。 亦步亦趋yì bù yì qū 原意是说,你慢走我也慢走,你快走我也快走,你跑我也跑。比喻由于缺乏主张,或为了讨好,事事模仿或追随别人。 亦复如是yì fù rú shì 复:又,再。也是这样 亦趋亦步yì qū yì...

亦复如是、 人云亦云、 天若有情天亦老、 亦步亦趋、 水可载舟,亦可覆舟、 盗亦有道、 愚者千虑,亦有一得、 女宜立业,男亦入厨、 教亦多术、 亦趋亦步、 狮子搏兔,亦用全力、 天不变,道亦不变、 亦庄亦谐、 不亦善夫、 不亦乐乎、 是亦因彼

亦字能组什么词语 : 亦何、 亦世、 亦许、 亦然、 抑亦、 不亦、 亦且、 而亦、 无亦、 亦发、 意亦、 亦声、 亦前、 亦复、 亦都护、 亦复如是、 人云亦云、 亦步亦趋、 盗亦有道、 教亦多术、 亦趋亦步、 不亦说乎、 亦庄亦谐、 不亦善夫、 ...

亦可以组什么词 : 亦何、亦世、亦许、亦然、抑亦、亦发、意亦、亦声亦前、亦复、亦都护、亦复如是、人云亦云、亦步亦趋、盗亦有道、教亦多术、亦趋亦步、不亦说乎、亦庄亦谐、不亦善夫

在线查新华字典相关词语如下 亦的相关词语: 不亦 亦复 亦何 亦然 亦且 抑亦 亦世 亦发 意亦 亦许 亦声 无亦 亦前 而亦 罗亦农 亦都护 教亦多术 鹤亦败道 盗亦有道 不亦乐乎 不亦善夫 是亦因彼 亦步亦趋 亦庄亦谐 亦复如是 死亦瞑目 人云亦云 亦...

亦乃 亦世 亦何 亦安 亦且 亦发 而亦 读音:yì 释义: 1.副词,也,表示同样、也是 2.又:“先君何罪?其嗣~何罪?” 3.不过,只是:“王~不好土也,何患无士?” 4.表示加强或委婉的语气:“呜呼,~盛矣哉1“学而时习之,不~说乎?” 5.姓。 组...

亦能组什么词语 : 亦何、 亦世、 亦许、 亦然、 抑亦、 不亦、 亦且、 而亦、 无亦、 亦发

1、亦步亦趋 读音:yì bù yì qū 释义:步,走;趋,快走。意为你慢走我也慢走,你快走我也快走,你跑我也跑。借以比喻由于缺乏主张或为了讨好,事事模仿或追随别人。 造句:中国的改革开放必须走自己的道路,不能跟在别人后面亦步亦趋。 2、亦正...

网站地图

All rights reserved Powered by www.gxgs.net

copyright ©right 2010-2021。
www.gxgs.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com